Postupak zavarivanja PUK uređajima za fino zavarivanje odvija se uglavnom automatski, što omogućuje vrlo jednostavno i ponovljivo izvođenje postupka zavarivanja.

Nakon što je operater odredio osnovne postavke za tip metala i situaciju zavarivanja na uređaju za zavarivanje, može se započeti sa zavarivanjem.

Postupak zavarivanja započinje laganim dodirom vrha elektrode s radnim komadom. Sam postupak zavarivanja je automatski i ne zahtijeva daljnje intervencije operatera.

 

o Čim veh elektrode dotakne mjesto zavaivanja otvara se plinski ventil i zaštitni plin struji iz sapnice radne ručice.

o Neposredno za tim slijedi automatsko stvaranje električnog impulsa (svjetlosnog luka) i elektroda se povlači u radnu ručicu.

o Elaktrični impuls (svjetlosni luk) ima ishodište na točki kontakta i ostaje akzivan kroz prethodno određeno vrijeme te tako
   stvara zavarenu točku željenog intenziteta.

o Nakon zavarivanja se automatski zaustavlja strujanje zaštitnog plina.


Postupak se može prekinuti u bilo kojem tranutku, čim se prekine kontakz vrha elektrode sa radnim komadom. Time se sprječavaju
nekontrolirani zavari.


Radom s pojedinačnim impulsima za zavarivanje (bez stacionarnog luka) i unaprijed podešenim vremenskim intervalom između tih
impulsa, spriječava se pregrijavanje radnog komada i postiže se precizan rad bez izobličenja predmeta.