Elma Sonic 55d (EC 55d) PDF Ispis E-mail
Dezinficirajući alkalni koncentrat bez aldehida i fenola.
Za dezinficirajuće čišćenje medicinskih i zubarskih instrumenata.
Uključivo brzo rotirajućih i endoskopskih instrumenata.

Opis
Koncentrat za dezinficirajuće čišćenje u kupkama za uranjanje sa ili bez ultrazvuka.
Za opće i kirurške instrumente kao i specijalno za rotirajuće zubarske instrumente (svrdla, glodala, polirači, instrumenti za kanal korjena) i endoskope.
Odstranjuje krv, proteine, slinu, ostatke kosti i tkiva.
Odgovara za nehrđajuće čelike, čelike i tvrde metale, također sa špliterima dijamanata, plastiku, keramiku. Ne za aluminij i legure lakih metala.
Ispunjava aktuelne propise (Germany) i RKI (Robert-Koch-Institut, Germany).
Aktuelno certificirano: EC certifikat 004804MR2.

Primjena i doziranje
Doziranje i vrijeme djelovanja za dezinfekciju: prema stručnom mišljenju djelovanje u kupki za uranjanje kod sobne temperature u 2%-tnoj vodenoj otopini nakon 15 minuta: fungicidno, baktericidno (uklj.TBC); virucidno (ograničeni efekt prema RKI) što znači primjenjiv za HCV, HIV, HBV.
Nakon 5 minuta djelovanja: fungicidno, virucidno (ograničeno prema RKI), baktericidno (isklj. TBC).
Temperatura za čišćenje: 20-70°C, svježa krv i ostatci proteina ispod 42°C.
Nakon dezinfekcije, kao i nakon čišćenja isprati tekućom vodom.

Napomene o opasnostima i sigurnosni savjeti
Elma clean 55d (EC 55d) je prema GefStoffV / EG-smjernicama stupnjevan kao nagrizajuć, štetan po zdravlje i opasan zaokoliš (C, N, R35-22-37-50).
Obratite pažnju na napomene u sigurnosnom listu i pažljivo rukujte sa kemikalijama za čišćenje.
Fizikalno kemijske karakteristike i djelatne tvari.
Gustoća: 1010 g/l. pH: 11,5 kod isporuke. Sadržani tenzidi su prema dodatku III EU-Detergenzienverordnung VO (EG) Nr. 648/2004 biološki razgradivi.
Sadržane materije prema Anhang VII A, VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% neanionskih tenzida, <5% fosfonata, <5% NTA, sredstvo za dezinfekciju, mirisi.
Djelatna tvar na 100g EC 55d: 12.6g trialkylethoxyammoniumpropionata, 14g tert. Alkylamina.

Zbrinjavanje
Korištena kupka se može, odgovarajuće mjesno dozvoljenim pH vrijednostima, u koliko to dozvoljavaju unesena zaprlljanja, izliti u kanalizaciju.
Koncentrat pripada, prema važećim državnim propisima, sortiranju na posebnom otpadu.
Ključ za otpad: 16 10 03*, "vodenasti koncentrati koji sadrže opasne materije"; 15 01 10*, "pakiranja koja sadrže ostatke opasnih materija ili su onečišćena opasnim materijama".

Skladištenje i transport
3 godine od datuma proizvodnje (žig na pakiranju) u dobro zatvorenim originalnim posudama između 0°C i + 35°C na dobro provjetrenom mjestu odvojeno od prehrambenih sredstava, krme, jakih kiselina i oksidirajućih sredstava, zaštićemo od vrućine i direktnog sunčevog zračenja.
Proizvod je opasan teret (Klasse 8, UN 1903) prema GGV za sve vrste transporta.
 
Sito-MAS d.o.o.